СдружениеИнститут за Инновационни Техники в Туризма

Контакти:

гр.София, пл."Македония" №1, ет.7

тел.:02/8374500

GSM:0887381680

www.iitt.eu

e-mail: a.lilova@iitt.eu

Сдружението функционира за постигане на следните цели:

  1. Стимулиране на устойчиво развитие и използване на българските туристически ресурси и българското природно, културно и историческо наследство;
  2. Промотиране и маркетинг на българските туристически продукти;
  3. Внедряване на световни практики за управление на околната среда и екологичен туризъм;
  4. Опазване, популяризиране и социализиране на културно-историческото наследство в туристически продукти;
  5. Проучване на мрежата от културни коридори и националния културно-исторически потенциал на страната;

6. Участие в национални и международни проекти, свързани с иновационните техники в туризма;

Средства за постигане на целите:

1.Разработка на подходи и методи за повишаване на качеството в туризма, съобразно Европейските стандарти;

  1. Създаване на мрежа за обмен на информация за инновационни практики;
  2. Внедряване на системи за организация и управление на туристическите предприятия за постигане високо качество на обслужването и професионализъм;
  3. Разработване и реализация на съвместни програми и проекти, обмен на опит и информация, както и организиране участието на представители на български и международни организации, университети и институции в международни събития, конференции, симпозиуми семинари и изложения;
  4. Консултиране на малките и средните предприятия за европейските изисквания, норми и стандарти и техните практическите аспекти;
  5. Разработване на пилотни модели, политики и стратегии за управление на околната среда, интегриране на местните общности, съхраняване и развитие на туристическия ресурс - природа и пейзаж, бит и култура, архитектурна среда, традиции и занаяти, социален микроклимат и поминък;

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за иновационни техники в туризма и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."