Сдружение Институт за иновационни техники в туризма приключи изпълнението на проект "Обучение без граници", договор № BG EIF 2013/01-03.03., схема BG EIF 2013/01- " Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС" и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество "Обученията по проекта бяха проведини в град Добрич. Общата продължителност на проекта e четири месеца /05.01.2015-04.05.2015/. Чрез реализирането на проекта бяха обучени 39 човека-имигранти. Бяха проведени следните обучения:

-Български език

-Обичаи, традиции и история

-Гражданска ориентация

Постигнати резултати:

 • Придобити нови знания, умения и компетентности, по-висока степен на информираност и конкурентноспособност на имигрантите;
 • Подобряване качеството на предоставяното обучение за имигранти, създаден добър педагогически опит;
 • Засилена мотивация за участие в обучние на имигранти и повишаване на удовлетвореността;
 • Повишаване осведомеността по отношение на държавното управление и институции, както и подобряване комуникацията със същите;
 • Създаване на условия за оценка и самооценка;
 • Подобряване на резултатите при реализация на трудовия пазар;
 • Повишаване на мобилността;
 • Промяна в нагласите и поведението - по-голяма увереност, подобрена комуникация ;
 • По-добра социализация в конкретното населено място, на база придобитите знания и умения;
 • Развитие на потенциала на пригодност за по-добри позиции на пазара на труда или в продължаващото образование.

 

След приключване на обученията бе проведена конференция по закриване на проекта на която бяха връчени сертификати за успешно завършено обучение и бе създадена неформална мрежа между представители на приемащото общество и имигранти. Оновната задача на мрежата е подпомагане на имигрантите с цел   по-добрата им интеграция в българското общество.

 

Проект"Обучение без граници",Схема: BG EIF 2013/01" Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС" и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество", се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави и се изпълнява от Сдружението Институт за иновационни техники в туризма. Цел на проекта е разработване и осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество. Специфична цел: Въвеждане на гъвкави форми на получаване на обучение, умения, опит и информация; Осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество-курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции и обичаи. Създаване на подходяща и достъпна среда за гражданска ориентация и интеграция на имигрантите от трети страни, пребиваващи на територията на регион Добрич. Проектът е насочен към създаване на условия улесняващи дългосрочния процес на адаптиране на граждани от трети страни към българското общество при спазване на културната и етническата им идентичност.

Приобщаването на имигрантите е една от най- важните предпоставки за интегрирането им в приемащо общество. Своевременното им обучение по български език, гражданска ориентация, история традиции, обичаи и други е ключът не само към тяхната интеграция, но и към предотвратяването на бъдещи проблеми в приемащото общество. От друга страна, знанието за компетенциите на различните институции способства за по-нататъшното им успешно професионално ориентиране и съблюдаване на институционални и нормативни изисквания, което допринася за пълноценно гражданство в по-дългосрочна перспектива.

В България все още не е утвърдена практика за установяване и прилагане на кусрове и обучения, насочени към подпомагане на ГТД при тяхната гражданска ориентация и участие, при запознаване с техните права и задължения в България, при насочването им към правилния орган във всеки един случай, а с годините това се явява една от най-важните дейности за интеграция на имигрантите при тяхната гражданска ориентация и участие, при запознаване с техните права и задължения в България, при насочването на ГТД към правилния орган във всеки един случай. Резултатът ще бъде разработване и установяване на система за и предоставяне на реална, пряка помощ на имигрантите (ГТД) за получаване на по-добра стартова позиция от гледна точка на тяхната интеграция.

Резултати: Очакван ефект върху целевите групи.

Очакваният ефект и въздействието върху целевите групи могат да се определят като:

1.Придобити нови знания, умения и компетентности, по-висока степен на информираност и конкурентноспособност на имигрантите;

2.Подобряване качеството на предоставяното обучение за имигранти, създаден добър педагогически опит;

3.Засилена мотивация за участие в обучние на имигранти и повишаване на удовлетвореността;

4.Повишаване осведомеността по отношение на държавното управление и институции, както и подобряване комуникацията със същите;

5.Създаване на условия за оценка и самооценка;

6.Подобряване на резултатите при реализация на трудовия пазар;

7.Повишаване на мобилността;

8.Промяна в нагласите и поведението - по-голяма увереност, подобрена комуникация ;

9.По-добра социализация в конкретното населено място, на база придобитите знания и умения;

10.Развитие на потенциала на пригодност за по-добри позиции на пазара на труда или в продължаващото образование.

Основни дейностипо проекта:

 1. Проучване и анализ на рисковете, предисвикателствата и нуждите от обучение на имигрантите;
 2. Подбор и сформиране на групи на обучаеми;
 3. Разработване на курсове за обучение и подготовка на учебни помагала и подкрепящи материали;
 4. Обучение на обучителите;
 5. Мотивационни срещи;
 6. Провеждане на курсове за обучение;
 7. Оценка на проведените обучения;
 8. Отразяване на предложенията за подобряване или промяна в програмите за обучение, както и на други мерки за по-добра адаптация на имигрантите в България;
 9. Заключителни срещи, връчване на съртификати;
 10. Визуализация и разпространение на резултатите.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за иновационни техники в туризма и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."